⭐️Dags att börja planera⭐️

Hög tid att börja planera ditt löneuttag som fåmansföretagare!

Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller
618 240 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2021.

Det gäller alltså kontanta utbetalda löner innan 31 december 2019.

Eller så är det beräkning via förenklingsregeln som räknas upp med ett schablonbelopp som uppgår till 171 875 kronor för inkomståret 2019 i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2018

I år kommer Skatteverket öka sina insatser mot fusk inom folkbokföringen för att hindra felaktigt utnyttjande av välfärdssystemen. Svartarbete och organiserad brottslighet ska motverkas med kontroller av personalliggare i nya branscher och genom mer samverkan mellan myndigheter.

Det finns ett förslag om att i år införa krav på personalliggare i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister. I år inleds även införandet av månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå i företagen. De nya reglerna ger Skatteverket möjligheter att arbeta mer effektivt mot organiserat svartarbete och så kallad social dumpning.

Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

Golf och ridning har inte varit kvalificerade till friskvårdsbidrag, men nu kan arbetsgivare som så önskar införliva aktiviteterna som förmåner.

Det krävs dock att bidraget erbjuds samtliga anställda på en arbetsplats.

– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kr, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.

Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledning.

K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-regler, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 Årsredovisning och koncernredovisning. En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringarna innebär att

  • ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Mindre justeringar och förtydliganden har även gjorts i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel. Dessa ändringar medför inte ändringar i sak.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 8 december 2017. De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.